5. JUNIJ 2012 PROGRAM

KUD FRANCE PREŠEREN

| dan | teden | mesec | | << | danes | >> |
 
Pesniški kabareti
KALEJDOSKOP

Predstavitev slovensko-poljske knjižne izdaje izbora pesmi Srečka Kosovela KALEJDOSKOP.

Pogovor s prevajalko Kosovelovih pesmi v poljščino Karolino Bucko Kustec in avtorjem spremne študije dr. Iztokom Osojnikom bo vodila Tatjana Jamnik.

Pesmi bodo brali študentje ljubljanske polonistike pod mentorstvom dr. Marie Magdalene Nowakowske.

Več informacij na:
www.policadubova.org
www.festiwalzlotalodz2012.webnode.com

V sodelovanju z KUD Police Dubove in Katedro za poljski jezik in književnost pri Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Častna pokrovitelja: Veleposlaništvo Republike Poljske/Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije

Vstop prost.
 
Razstave
Gregor Radonjič
PUŠČICE

Odprtje razstave fotografij Gregorja Radonjiča "Puščice" v galeriji Kuda France Prešeren.

Razstava poteka v okviru festivala FOTONIČNI TRENUTKI.

www.photonicmoments.net/

Skozi celoten fotografski opus Gregorja Radonjiča se kot najpogostejši vsebini, sicer zmeraj v drugačnem kontekstu, pojavljata tematiki minljivosti in potovanja, slednja ne toliko v smislu gibanja skozi zemeljski prostor in čas, marveč predvsem v duhovnem pomenu iskanja globjega življenjskega smisla, ki ga skozi fotografsko meditacijo avtor najde v transcendentno usmerjenih, razpoloženjsko prežetih motivih, bodisi v naravnih bodisi urbanih okoljih, praviloma brez prisotnosti živega človeka. S problematiko večnega, pogosto brezciljnega iskanja prave smeri na življenjski poti se je Gregor Radonjič ukvarjal že v paralelnem, kontinuiranem fotografskem ciklu, delno reproduciranem v knjigi Piramide upanja, ki sta jo ustvarila skupaj s pesnico Nežo Maurer, pri kateri lahko podobno zasledimo tematiko neprestanega popotovanja skozi duševne pokrajine spominov, čustev in hrepenenj. Četudi se v najnovejšem ciklu Gregor Radonjič ponovno posveča omenjeni tematiki, pa lahko smatramo tokratne motive kot precedenčne, saj se prvič eksplicitno osredotoča na nek arhaični simbol - puščico, ki se ji v sodobni slovenski fotografiji tako sistematično še nihče ni posvečal. Simbolnih pomenov puščice v najrazličnejših ikonografskih motivih je verjetno toliko, kot je različnih civilizacij. Prav lastnost ciljne usmeritve je izražena v specifični simboliki puščice kot smerokaza (poleg penetracije, oploditve, ljubezni, oraklja, bliska, ipd.), ki jo lahko zasledimo tudi na Radonjičevih fotografijah. Celoten ciklus sestoji iz več manjših kolekcij, med katerimi morda izstopajo posnetki amariških motelov, kjer je simbolika puščice v neposredni povezavi z avtohtonim indijanskim prebivalstvom in zato deloma navezuje na mistično vsebino večnih lovišč, ali fotografije garažnih interierjev nekje v Sarajevu, kjer imajo rdeče puščice zloveščo krvavo podobo in ne nazadnje nočni prizori cestišč domačega mesta, kjer puščice usmerjajo promet na levo, desno ali naravnost, kot bi voznik stal na življenjskem križpotju in se moral na hitro odločiti, kam bi peljal, čeravno ne ve natančno, kaj ga na cilju čaka. Zanimivi so tudi posnetki stenskih grafitov, kjer malodane personificirane puščice povzročajo zmedo, duhovičijo ali pa označujejo minule dogodke, kot ostanki davno izgubljenega spomina. Kakor koli že, meditativne fotografije Gregorja Radonjiča dopuščajo možnosti različnih interpretacij, posredujoč hkrati nostalgično razpoloženje in spodbujajo k razmisleku o pravilnosti odločitev na naši življenjski poti.

Mario Berdič, likovni kritik


Two topics that most often, each time in a different context, appear in Gregor Radonjič’s photographic opus are transience and journey, the latter in the spiritual sense of searching a deeper meaning of life, rather than of moving through earthly time and space. By means of photographic meditation, the author finds his meaning of life in transcendental, mood motifs, either in natural or urban environments, usually without presence of the human beings. Gregor Radonjič dealt with the problem of eternal, often aimless searching for the right direction on the path of life in his parallel, continued photographic cycle, which was reproduced in the book The Pyramids of Hope, created in collaboration with the poet Neža Maurer who also deals with topics of ceaseless journey through spiritual landscapes of memories, feelings and desires. Even though in the most recent cycle Gregor Radonjič deals with the aforementioned topics again, the motifs can be seen as a precedent, since for the first time he concentrates on an archaic symbol – an arrow, to which nobody in the Slovenian photography has devoted so much attention. There must be so many symbolic meanings of the arrow as there are different civilizations. Precisely the characteristic of target orientation is expressed in the specific symbolism of the arrow as a signpost (besides penetration, fertilization, love, oracle, lightning, etc.) which can be seen in Radonjič’s photographs. The whole cycle consists of several small collections; from which perhaps the photographs of american motels stand out where the symbolism of the arrow is directly connected to the Native American population and therefore partly relates to the mystic contents of the Happy Hunting Ground or the photographs of garage interiors somewhere in Sarajevo where red arrows have ominous bloody image and after all, night scenes of roadways in the home town where arrows direct the traffic to the left, to the right or forward, as if the driver stood at the crossroads of life and had to decide quickly where to drive, although not knowing exactly what awaits him at the end of the journey. The photographs of wall graffiti where nearly personified arrows cause confusion, make witty remarks as the remains of a memory lost long ago, are also interesting. However, the meditative photographs by Gregor Radonjič are open to several interpretations, at the same time conveying a nostalgic mood and encouraging reflections on the correctness of the decisions made on the path of our life.

Mario Berdič, art critic


Cikel fotografij z naslovom puščice fotografa Gregorja Radonjiča predstavlja avtorjev večplasten dialog z gledalcem. Iz detajliranih urbanih pokrajin se namreč izloči puščica. Preverjeno jasen znak, izčiščen arhaični simbol, ki ob bogastvu skritih pomenov v prvi vrsti nakazuje nadaljevanje poti in kaže v točno določeno smer. Zato je seveda v izrazito dinamičnem nasprotju z večsmernostjo Radonjičevih siceršnjih fotografij v ostalih ciklih in knjigah. Gledalec ima sprva občutek, da ga puščica pošilja stran od fotografije. Toda, če potrošniško naravnan sodobni človek brez pomisleka pohlevno sledi takšnim ali drugačnim znakovnim ali besednim napotilom, opozorilom ali reklamnim sporočilom, gledalca tokrat prav to, kar ga neusmiljeno usmerja stran, prilepi k tlom. Priča smo nenavadnemu paradoksu: ko opazovalec obstoji, se svet premakne v smeri puščice. Še več: zaradi tovrstne dialoškosti, ki je seveda plod Radonjičeve pretanjene umetniške intervencije, se zdi, da ozadje znakovnega sporočila vse bolj izstopa iz okvirja. Fotografije puščic dobijo nove konotacije, njihova površina postane večdimenzionalna, s tem pa je obiskovalec razstave nenadoma v samem središču dogajanja. Povsod in nikjer, drugje in tukaj, na oddaljenem koncu sveta in v domačem mestu. Morda nekoliko samoten, vsekakor pa zelo svoj in svoboden na križiščih neskončnih možnosti in smeri.

Borut Gombač


A collection of photography with the title Arrows by a photographer Gregor Radonjič represents the author’s multilayered dialogue with the spectator (viewer). Namely, an arrow is eliminated from the detailed urban landscapes. A verified and obvious sign, a clear archaic symbol, which is, with the richness of hidden meanings, in the first place indicating the continuation of the path and pointing into the exactly defined direction. Therefore it is in a distinctly dynamic contrast with the author’s (Radonjič’s) manysided photography in his other collections and books. At first the spectator (viewer) has the feeling that the arrow is taking him away from a photo. However, if the consumption-set modern human being is humbly and doubtlessly following any kind of signal or verbal directions, warnings and advertisements, the viewer is right in this case stuck to the firm ground by the very same thing which is mercilessly directing him away. We are witnessing a very uncommon paradox: when the observer stops completely, the world starts moving in the arrow’s direction. Even more: due to this kind of dialogue, which is a fruit of author’s (Radonjič’s) exquisite artistic intervention it seems that the background of the signal message is getting (stepping) more and more out of the frame. The photos of arrows gain new connotations, their surface becomes multidimensional, and the visitor of the exhibition is all of a sudden in the middle of an action. Everywhere and nowhere, elsewhere and here, in the other corner of the world and in the hometown. Maybe a little bit lonesome (lonely), but by all means very unique and free on the crossroads of infinite possibilities and directions.


Vstop prost.Vzpostavljeno iz »http://www.kud.si/index.php/Urnik«

Stran je bila naložena 14.082.332-krat. Čas zadnje spremembe: 10:06, 21 maj 2016.

KUD FRANCE PREŠEREN je kulturno umetniško društvo, ki s svojo neprofitno programsko politiko odprtega socialnega prostora podpira kakovostno, drugačno in še neuveljavljeno kulturo.

Je prostor, kjer že od daljnega leta 1919 posamezniki in skupine oblikujejo in izražajo svoje interese na kulturnem, umetniškem, izobraževalnem, sociološkem in tehničnem področju. Posebno skrb posvečamo depriviligiranim skupinam in želimo s tem spodbujati in razvijati večjo strpnost in spoštovanje drugačnosti.

Na oblikovanje naših aktivnosti, vzdušja in podobe društva v veliki meri vpliva tudi povezovanje med obiskovalci naših prireditev in ustvarjalci ter izvajalci programa.

KUD združuje lutkovni in gledališki program za otroke in odrasle, koncerte različnih glasbenih zvrsti, razstave, predavanja, literarne večere, seminarje, okrogle mize in delavnice ter razne performanse. Prireditve v KUDu nudijo razgiban, kvaliteten in sproščen kulturni program.

V poletnih mesecih KUD objavi razpis za razstave in programe v naslednjem letu. Udeležijo se ga lahko vsi, ki želijo sooblikovati kulturno ponudbo KUDa.

RAZSTAVLJAMO

Trenutno ni razstav!

NOVIČNIK

KRONOLOG

maj 2012
PTSČPSN
 
 
junij 2012
PTSČPSN
 
 
julij 2012
PTSČPSN
 
 

POGANJA: